Resources 2

The Disney Elite
Thomas Estrada interview
Thomas Estrada (interviewee)
The Disney Nerds Podcast
An Interview with Animator Thomas Estrada
Thomas Estrada (interviewee)